Projekt

 

KOMAKs arbete utgörs av projektverksamhet i olika kurdiska områden. Organisationen startar upp, utvecklar och driver, samt finansierar, en rad olika utbildnings- och demokratiseringsprojekt till förmån för barnen i Kurdistan. Här nämns huvud områden:

·         Kompetensutvecklingsprogram

·         SecondStep – “Hengaw be Hengaw”

·         Kirkuk – Bildningscentrum

·         Skolbibliotek - 2005

·         Batman - Minibibliotek i Norra Kurdistan 2006-2007

 

 

 


Kompetensutvecklingsprogram

Kompetensutveckling för lärare och funktionerärer är i Kurdistans utbildnings väsendet är högsta prioritet i KOMAKs arbete. Programmet ”Lärarkompetensutveckling” är en viktig del av KOMAKs huvudprojekt: ”Den moderna skolan” (”Feergey Hawcherkh” på kurdiska).  Kompetensutvecklings programmet bedrevs i samarbete med Kurdistans utbildningsdepartement och internationella NGOar.

·         Kompetensutvecklingsprogram för lärare och rektorer, hösten 2010

·         I samarbete med UNICEF, sommaren 2010

·         Kompetensutvecklingsprogram, sommaren 2008 - Amanda Clinton. Se ”Competence Development Program” med engelsk text

 

 

 


Batman - Minibibliotek i Norra Kurdistan

Det civila samhället i Norra Kurdistan har i alla tider lidit stora kval och berövats möjlighet att leva samt utvecklas enligt grundläggande mänskliga rättigheter. Idag arbetar Turkiet för medlemskap i EU, varvid omvärlden ställer krav på serösa reformer i många samhällsområden, varav ett viktigt område gäller MR frågor…

 

 

 

 


SSG4U2L8sm.tifSeconStep i samarbete med Committee for Children (CFC)

 

HengawBeHengaw är ett undervisningsprogram för socialt och emotionellt lärande i förskola och skola. Programmet är en översättning av det amerikanska programmet SecondStep, som utvecklades 1992 av den ideella organisationen Committee for Children (CFC)  i Seattle, USA. KOMAK har översatt programmet och anpassad den till kurdiska förhållanden, dock först efter att undertecknat ett avtal med Committee for Children, vilket är ett absolut krav från organisationen för att få påbörja översättning och implementering av materialet. Ett annat krav är att man alla inblandade vid implementering av programmet måste gå kurs i hur man använder läroplanen i praktiken. Utöver Kurdistan har CFC 15 andra samarbetsländer som har en egen version av undervisningsprogrammet. Alla de skandinaviska länderna har ingått i ett partnerskap med Committee for Children och programmet används i stor utsträckning.

 

HengawBeHengaw tar hänsyn till behovet av social och emotionell kompetens

Barnen får på ett konstruktivt sätt lära sig att kunna hantera svårigheter som de möter, där samhällets värdegrund med nyckelord som respekt och tolerans betonas och man arbetar med social och emotionell kompetens. Sociala kompetenser är de förmågor färdigheter man brukar i samvaro med andra. De nedanstående punkterna är de viktigaste sociala kompetenserna som

 

HengawBeHengaw behandlar:

      Att dela med sig och hjälpa andra

      Att lära sig att följa regler och direktiv

      Empati, att se saker från andras perspektiv d v s förmågan till inlevelse i andra personers situationer och reaktioner

      Visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla.

      Positiv självhävdelse, att hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och positivt sätt

      Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck

      Ansvarstagande, att hålla avtal och överenskommelser

      Visa respekt för andras egendom och andras arbete

      Egen motivation, att använda den inre motorn till förbättring

      Självkännedom och självkontroll, att använda tankarna för att få kontroll över känslorna.

 

 

 


Kirkuk – Bildningscentrum

Kerkuk_Dec_2007_2.JPGKOMAK I staden Kirkuk har sedan starten 2003 varit aktiv med bildnings frågor. Olika centra har under åren arbetat med olika typ av kurser för människor med olika behov och interesse. Allt arbete bedrivs med fokus på KOMAKs grundvärde

      Utbildningscentret "Khase" som startades höstterminen 2003 bedrivs i stadsdelen "Hesireke". Detta centrum huvudsyfte är allmän skolundervisning riktad till barn och ungdomar. Centret drivs av KOMAK i samarbete med SIDA och Forum Syd. Den dagliga undervisningen i bl a IT och språk integreras med diskussion och information om barn - kvinnorättigheter, demokrati frågor och grundvärde frågor. Flera hundratals barn och ungdomar har gått olika kurser som har anordnats Khase.

 

      "Geshbin" är en speciell kursgård som anordnar kurser riktad till unga flickor och kvinnor. Projektet är ett steg mot eliminering av analfabetism hos kvinnor i Kurdistan. De som kommer till kursgården saknar utbildning och ibland även skriv- och läskunskaper. Utöver skriv- och läskunskaper får kvinnorna information om deras rättigheter i samhället både som kvinnor och individer.

 

      Medieskolan – under 2007-2008

 

 

 

 


Skolbibliotek -2005

      Staden Halabja - Halabja den sargade staden som kvävdes till döds av den irakiska regimens kemiska bomber den 16:e mars 1988. Idag är staden fylld av liv igen trots förintelsekampanjen under Baath-regimen styre.

Skolan ”Ehhmed Mukhtar begi Caf” i Halabja är en betydelsefull skola där KOMAK satsat i skolbiblioteket för att ge stadens barn tillgång till den litterära världen. Trots KOMAKs insatser är möjligheterna begränsade och utbudet av böcker fortfarande litet.

 

KOMAK har som mål att kontinuerligt utöka utbudet och skapa ett såväl djupt som brett sortiment av böcker för barnen. Det fortsatta arbetet sker i samarbete med skolledningen, lärarna och skoleleverna, med förhoppningen att biblioteket skall lyckas etablera en central plats på skolan.

Nästa steg i uppbyggnad av skolbibliotek blev Skolan Ballembo. Det finns en lämplig lokal i denna skola som kan passa utmärkt för ett bibliotek, men lokalen är i stort behov av renovering. Det är planerat att utföra allt detta under sommaren 2005, d v s ett bibliotek ska stå klart inför det nya skolåret.

 

      Staden Kirkuk - KOMAK grundade de två första biblioteken i staden Kirkuk i skolorna Kawe och Bertekee. Dessa två pilotfall i Kirkuk stod klara hösten 2004, idag har de ett relativt stor utbud av böcker, där både skoleleverna och lärarna kan dra nytta av många intressanta och lärorika böcker på flera språk. Detta skall utökas med ytterligare ett bibliotek under våren 2005, och denna gång har turen kommit till en skola vid namnet Neergiz.

      Sewllawa - Utanför den lilla charmiga staden Meriwan i Östra Kurdistan finns en vacker by som heter Sewllawa. I byns mellanstadieskola för flickor har KOMAK under sommaren 2003 startat upp ett bibliotek, i samarbete med skolans lärare.

      Zeerrinok - KOMAK tog första steget i uppbyggandet av ett skolbibliotek för kurdiska flyktingar, vid staden Suleymani. Biblioteket inrättades vid en stor flyktingsanläggningen “Zeerinok”. Denna flyktinganläggning finns till för människor som flydde från staden Kirkuk efter irakiska militärens fruktansvärda attacker och förföljelser mot civilbefolkningen. Biblioteket utgör en plattform för bildning bland dessa utsatta flyktingar som ofta hålls utanför litteratur, kultur och kunskap.