Prosjekter

KOMAK står for en rekke prosjekt og ulike aktiviteter i forskjellige distrikter i Kurdistan. Organisasjonen har begynt med utviklingsprogram og finansierer, en rekke pedagogiske og demokratisering prosjekter til beste for barna i Kurdistan.

·         Kompetanseutviklingsprogram

·         Second Step --  ”Hengaw Be Hengaw”

·         Medieskolan i Kirkuk

 

 

 

 


Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseutvikling for lærere og funksjonærer er topp prioritet i KOMAKs arbeid rettet mot kurdiskutdanningssystem. Programmet "lærerkompetanseutvikling" er en viktig del av KOMAKs hovedprosjekt: "Den moderne skolen" ("Feergey Hawcherkh" på kurdisk). Kompetanseutviklingsprogrammet ble gjennomført i samarbeid med det kurdiske utdanningsdepartementet og internasjonale NGO organisasjoner.

 

·         Kompetanseutvikling for lærere og rektorer, høsten 2010

·         I samarbeid med UNICEF, sommeren 2010

·         Kompetanseutviklingsprogram, sommeren 2008 - Amanda Clinton. Se "Competence Development Program" med engelsk tekst

                                                                                           

 

 


SeconStep i samarbete med Committee for Children (CFC)

Hengaw Be Hengaw

Hengaw Be Hengaw er det kurdiske navnet på en pedagogisk læreplan som er utformet for å håndtere barns utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter i førskolen/barnehage og i grunnskole/videregående opplæring. Dette programmet er oversatt fra norsk læreplan Second Step, som ble utviklet i 1992 av den idealistiske organisasjonen Committee for Children (CFC) i Seattle, USA.

KOMAK oversatte programmet til kurdisk sorani og har tilpasset den til de kurdiske forholdene, etter først å signere en avtale med Komiteen for barn (CFC), som er et ubetinget krav fra organisasjonen for å kunne fortsette med oversettelse og implementering av all deres materialer. Et annet krav er at alt personell som skal undervise i gjennomføringen av dette programmet må delta i en lærerkurs for å lære å bruke læreplanen. SSG5U2L4sm.tif

I tillegg til Kurdistan, har CFC kontrakter med 15 andre partnerorganisasjoner som har utviklet egne versjoner (oversettelse) av dette programmet.

Alle de skandinaviske landene er representert i samarbeid med komiteen for barn, og det er en høy etterspørsel av pensum læreplanene i skandinaviske skoler og Førskole/barnehager.

 

Aggressiv atferd må kontrolleres tidlig

For å hindre aggressiv atferd, og også å påvirke barna til å utvikle seg positivt, er det av aller største betydning å starte på en tidlig alder, slik at resultatene som nås er optimale. Dess eldre barnet er, dess mindre er effekten av motivasjonen som barnet får.

Hengaw be Hengaw er en læreplan for barn alderen 4 år og oppover, hensikten er å hindre aggressiv atferd og å legge grunnlaget for et godt sosialt samspill. Gode sosiale og emosjonelle kompetanse bidrar positivt til individets muligheter til å lykkes med å streve for fremgang i praktisk talt alle sammenhenger. Hengaw be Hengaw er et praktisk orientert program for å trene barn i grunnleggende sosiale ferdigheter, samt å legge til sin emosjonelle kompetanse.

Dette programmet inneholder en stor fordel fordi den setter fokus på barns evne til å forstå empati for andre barn, for og nå enigheter med andre, å håndtere sine negative følelser som sinne, til å løse sosiale problemer og å identifisere og bruke andre sosiale ferdigheter.

 

Hengaw Be Hengaw vurderer nødvendigheten for sosial og emosjonell kompetanse.

Barna lærer, og konstruktivt praktiserer deres læring, slik at de kan håndtere vanskelige situasjoner de vil møte, hvor fellesskapets verdier som respekt og toleranse blir vektlagt, og der en arbeider med sosiale og emosjonelle kompetanse. Sosial kompetanse er definert som de ferdighetene barnet skal bruke i samspill med andre. Ferdighetene listet nedenfor er verdsatt sosial kompetanse som Hengaw be Hengaw vil sette fokus på:

·         dele og å hjelpe andre

·         lære å følge regler og forskrifter

·         visualisere empati, evne til å se et synspunkt fra en annen persons perspektiv

·         vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter, empati og sympati

·         Positivt selvbilde påstand å hevde sine egne meninger og rettigheter på en klar og positiv måte

·         ta initiativ til å presentere seg selv og å stå opp mot gruppe press

·         ta ansvar for å holde avtaler og enigheter

·         vise respekt for andres eiendom og arbeid

·         Personlig motivasjon, til å bruke indre motivasjon for å forbedre resultatene

·         få selvtilliten og selvkontrollen til å søke trodde kontroll over følelsene