Årsmöte 2006-06-11


Protokoll från KOMAKs årsmöte 2006-06-11

Plats: Rotundan, Allhuset, Stockholms Universitet
Närvarande: 30 av föreningens medlemmar.


Inledning:
Taha Barwary som är KOMAK-medlem och minister i Kurdistan Regional Government (KRG), inledde årsmötet med att poängtera KOMAK:s viktiga insatser för barnens rätt samt utvecklingsarbetet av civilsamhället i Kurdistan. Vidare delgavs avsikten från KRG:s sida att stödja KOMAKs fortsatta aktiviteter för utbildning, barn och ungdom i Kurdistan, varvid projektstöd tillkännagavs för KOMAKs två nya projekt i Södra Kurdistan; flickskolan Kweestan i Kerkuk samt praktikprogrammetunga Europa- boende som engelsklärare till Södra Kurdistan” .

1. Mötet öppnas kl. 12:30 av sittande ordföranden Shamam Muradrasoli

2. Anita Herbert valdes till mötesordförande, Hazal Güler valdes till sekreterare och Cesur Nûjen valdes till protokolljusterare.

3. Två nya punkter tillades till den föreslagna dagordningen. En paus vid punkt 8 samt övriga frågor vid punkt 13. Årsmötet godkände den nya dagordningen.

4. Shamam Muradrasoli gick igenom verksamhetsberättelsen för 2005. Einar Korsberg från KOMAK i Norge redogjorde för hur arbetet med implementeringen av det amerikanska utbildningssystemet Second Step (Hengaw Be Hengaw) i Kurdistan har börjat. Heresh Zaremand och Shirin Nurani informerade om nuläget och kommande utmaningar i verksamheten, bl.a. Batmanprojektet med inrättandet av minibibliotek, vilket är KOMAKs första projektet i norra Kurdistan

5. Styrelsemedlem Asos Shafeek presenterade ekonomiska rapporten kassör Karoline Karadaki var frånvarande p.g.a. sjukdom.

6. Revisorn Helena Korhonen från SET presenterade revisionsberättelsen.

7. Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet.

8. Ajournering

9. Motioner:
Inga inkomna motioner från medlemmarna. Den sittande styrelsen hade dock tre motioner:

Projektfadderskap – En möjlighet att komplettera det ordinarie medlemskapet genom att vara fadder för specifika projekt. Bakgrunden till förslaget är att det idag finns projekt som inte finansieras av statliga bidrag och behöver medlemmarnas bidrag för att kunna verkställas. Årsmötet beviljar förslaget.

Fastställande av medlemsavgift för 2006 – Årsavgiften för medlemskap beslutas att förbli densamma som tidigare, dvs. 300kr.

Stadgeändringar – Den sittande styrelsen föreslår stadgeändringar till den aktuella stadgan.
Språkrättningar, samt estetiska förändringar. Inget omnämnande om fadderskap för barn för att justera stadgan efter förra årsmötets beslut. Tillägg av helt ny paragraf - §10 Kommittéer och arbetsgrupper. Årsmötet beviljar förslaget.

10. Val av ny styrelse
Valberedningens förslag: Shirin Nurani, Heresh Zaremand, Homar Kadir, Asos Shafeek, Changiz Naichalani, Sevda Fisli, Shwan Amjadi, Shamam Muradrasoli. Årsmötet godkände förslaget från valberedningen.

11. Val av revisor
Sittande revisor Helena Korhonen från revisionsbolaget SET blev omvald som revisor.

12. Val av valberedning
Nasradin Redar och Cesur Nujen valdes till valberedning.

13. Övriga frågor
Karwan Aref från KOMAK i Norge berättade om olika projekt och utveckling i Kurdistan

En åhörare undrade om KOMAK har utvärderingar sina projekt. Styrelsen svarade att all KOMAK:s verksamhet utgår från grundliga projektbeskrivningar och är föremål för noggrann och kontinuerlig utvärdering. Projekt med väl kortsiktiga som långsiktiga mål har slutrapporteringar till förfogande för allmänheten.

Medlemmen och representanten för föreningen KSAF uttryckte sin glädje över att KOMAK expanderat sin värdefulla verksamhet även till östra samt norra Kurdistan men påpekade vikten av att kunna ut till kurdiska barn och ungdomar i västra Kurdistan. Styrelsen instämde och efterlyste samtidigt engagerade människor från området för möjligheten att etablera verksamhet där.

14. Mötet avslutas kl. 14:45