Ekonomisk rapport för arbetsåret 2005

 

Balansräkning

Ingåendebalans 2005-01-01 321 198,50 SEK

Utgåendebalans 2005-12-31 353 841,95 SEK

Resultaträkning                  SEK

Intäkter                 

          Medlemskap   162 708,00

          SIDA   433 400,00

          Aktiviteter      403,00

          Totalt  596 511,00

 

Resultaträkning                  SEK

Kostnader              

          Medlemskap   -77 600,00

          SIDA   -422 534,00

          Aktiviteter      -16 929,50

          Administration -46 804,05

          Totalt  -563 867,55

                  

                  

 

Resultat         32 643,45 SEK

Utgående balans postgiro 353 841,95 SEK

 

Styrelsens berättelse

Undertecknade av vid årsmötet utsedda styrelsen för verksamhetsåret 2005-01-01 – 2005-12-31 får efter verkställd granskning avge följande berättelse:

Föreningens räkenskaper för perioden 2005-01-01 – 2005-12-31 visar att intäkterna vid verksamhetsårets slut uppgår till 596 511,00 SEK medan utgifterna uppgår till -563 867,55 SEK. Eget kapital har ökat med 32 643,45 till 353 841,95 SEK.

 

Shamam Muradrasoli Asos Shafeek Homer Qeredaghi

Karoline Karadaki      Shirin Nurani Heresh Zaremand

Heja Baban             

Stockholm 2006-01-27