Medlemsbrev december 2004

Kära fadder!

Sedan våren 2003, då kriget i Irak bröt ut och Bagdadregimen föll, pågår snabba förändringar i området och speciellt i Kurdistan. Dessa förändringar inkluderar KOMAK:s arbete också. Flera föreningsmedlemmar har besökt området och kommit tillbaka med nya impulser och idéer. Med denna bakgrund har styrelsen studerat synpunkterna och formulerat föreningens plan för framtida arbete och engagemang. I detta brev vill vi summera synpunkterna, informera dig om planerna och be om att få dina reflektioner.
Synpunkterna·

Många av KOMAK:s barn kom från områden som var måltavla för Saddams etniska rensningspolitik. De var tvungna att fly från sina hemorter till andra områden. Nu åker många av dem tillbaka till sina gamla byar och städar och därmed försvagas deras kontakt med KOMAK.

De snabba politiska och ekonomiska förändringarna i området har påverkat samhället så mycket att det blir allt dyrare för KOMAK att driva och förvalta ett fadderskapssystem för specifika barn.

Människorna i landet behöver arbete för uppbyggnad av demokrati. KOMAK har sedan 1997 arbetat med grundvärdefrågor, barns rättigheter och utbildningsväsendet. Vi är väl etablerade och har erfarenheter som är värdefulla i detta område. Vi kan göra mycket mer än vi gör idag. Att arbeta med att demokratisera arbetssättet i skolan, etablera skolbibliotek, bidra med skandinaviska erfarenheter i utbildningsväsendet, ta fram skolböcker och undervisningsmaterial är frågor som är viktiga för tusentals barn och deras omgivning. Dessa synpunkter tillsammans gör att vi i KOMAK:s styrelse bestämmer oss för att gå ifrån ”fadderskap till ett specifikt barn” och istället inrikta oss på ”projektfadderskap”. Projektfadderskapet syftar till att stödja projekt som arbetar med demokrati, grundvärdefrågor och utbildningsfrågor.

Ett sådant beslut kan lyckas bara om du som är barnfadder idag är med och fortsättar att stödja föreningen. Din reflektion är avgörande. Styrelsens förslag är att vi som är medlemmar och faddrar i föreningen fortsättar med våra bidrag till föreningen för att kunna arbeta med olika insatser för barnen i samhället. Även bidrag som redan är inskickade till kommande perioder skall gå oavkortat till projektfadderskapet.
Du är välkommen att skriva eller mejla dina synpunkter.

Hemsidan www.komak.nu är till för att du ska få information om föreningens aktiviteter.

 

God Jul och Gott Nytt År

KOMAK

2004-12-17