Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse för år 2004

Stockholm 2005-03-15

 

Under 2004 har KOMAK arbetat intensiv med informationsspridning, opinionsbildning och demokrati- och utbildningsfrågor.

I byn Kendekewe, utanför staden Suleymani, har det pågående projektet i byns skola utvecklats både kvalitativt och kvantitativt. Det dagliga arbetssättet bedrivs med moderna metoder och i demokratisk anda. Idag omfattas fyra skolklasser av projektet.

I provinsen Ranye har vi under hösten 2004 börjat ett nytt projekt i byns skola Dalalan. I projektet ingår elever från klass 1 och 2. Projektet har redan lockat till sig många besökare från utbildningsväsendet.

I staden Kerkuk har följande skett:

      Under januari 2004 har vi etablerat KhaseCenter. Khase är ett utbildningscentrum för barn, ungdomar och lärare. Arbetet här består av studiecirklar och kurser i språk, IT och demokrati. I ämnet demokrati ingår diskussioner om barns och kvinnors rättigheter, grundläggande värderingar, konflikthantering och fred.

      Förberedelse för ett nytt centrum för kvinnor som är analfabeter. Nu är centret i gång. Kvinnor som bor i slumområden under usla förhållanden kommer hit för att få hjälp med att lära sig läsa och skriva. Här kombineras arbetet med information om medborgerliga rättigheter.

      Skolbibliotek i bl. a Kerkuk är ett pågående projekt som syftar till att installera bibliotek i olika skolor. Projektet har haft ett pilotfall i skolan Kawe under hösten 2004. Där arbetar vi med att skapa ett levande och betydelsefullt bibliotek för skolan. Projektet sker i samarbete med skolans personal och har redan givit goda resultat. Andra skolor i området har bett om att få vara med i projektet.

      I samarbete med den lokala skolmyndigheten i Kerkuk har vi tryckt nya skolböcker för barnen i mellanstadiet. Ca 2500 nya böcker distribuerades under januari 2005. Arbetet fortsätter med att ge barnen nya intressanta utbildningsmaterial.

I Kurdistans massmedia har vi börjat en stor kampanj mot rökning bland barn och ungdomar. Andra kampanjer är under planering.

I utbildningssyfte har tre av medarbetarna i ovan nämnda utvecklingsinsatser varit på besök i både Sverige och Norge. Detta gav stor erfarenhet och positivt resultat i det fortsätta arbetet i Kurdistan.

KOMAK:s styrelse har på nytt översatt ”FN:s konvention om barnets rättigheter” till kurdiska och den är publicerad på hemsidan www.komak.nu.

Ett stort arbete har påbörjats sedan sommaren 2004 för att samla dokumentation kring skolväsendet. Syftet är att ge det lokala utbildningsväsendet förslag på strukturella förändringar med fokus på demokratisering av skolsystemet.

Som ni vet så har KOMAK sedan 2003 ett sk 90-konto. Nu har vi från SFI fått godkännande om att få fortsätta vara en 90-konto-förening.

Allt detta har gjorts med ditt stöd. Vi tackar för ett lyckat år och hoppas på ett fortsatt rikt samarbete under 2005.

Besök gärna hemsidan: www.komak.nu där det finns en hel del att läsa om KOMAK:s aktiviteter.

Styrelsen