Vedtekter

 

§1.  Organisasjonens navn

·         KOMAK Norge

 

§2.  Organisasjonens karakter

·         KOMAK er en demokratisk, humanitær og politisk/religiøs uavhengig organisasjon.

 

§3.  Virksomhetsområde

·         KOMAK arbeider for å fremme barns rettigheter i og utenfor, Kurdistan i overensstemmelse med de Forente Nasjoners Barnekonvensjon.

 

§4.  Organisasjonens hovedsete

·         Stockholm, i Sverige.  Organisasjonen ble i 2005 delt i år i to uavhengige deler, KOMAK Sverige og KOMAK Norge.  Dette var nødvendig for å tilfredsstille offentlige myndigheters krav til regnskapsføring og til innsyn i overføring av ressurser til Kurdistan.

 

§5.  Arbeidsprogram

·         Utvikle pedagogiske idéer og program som vil gavne kurdiske barn slik måte at deres psykiske helse utvikles i en positiv retning samtidig som deres kunnskapsnivå høynes.

·         Utvikle og forvalte spesifikke prosjekter i Kurdistan i arbeidet for barnas interesser.

 

§6.  Mål

·         Å spre KOMAKs budskap for å oppnå internasjonal solidaritet og støtte for kurdiske barn i deres bestrebelser for en god utdanningsplattform.

·         Å sette fokus barnas status ulike områder, samt å vekke offentlig debatt for barns rettigheter i de kurdiske samfunn.

 

§7.  Medlemsskap og kontingent

·         Medlemskap er åpent for alle som vil støtte organisasjonens mål og arbeidsprogram.

·         Medlemmer har rett til å sitte tilhørerplass under styrets møter, og blir innkalt til årsmøtet i KOMAK.

·         Medlemskontingent er vedtatt satt til 300 kroner i året.

·         Medlemskap skal betales via konto. Kontant tas ikke imot

 

§8.  Organisasjonens oppbygning

·         Styret konstituerer seg selv straks etter avviklet årsmøte.  Styret fordeler verv og oppgaver innbyrdes, etter demokratiske prinsipper.

·         Styret har ansvar for, i henhold til vedtektene, å arbeide for å virkeliggjøre KOMAKs mål og arbeidsprogram.

·         Revisor har ansvar for å se til at styret fører regnskap i henhold til allmenne regnskapsregler, samt de føringer som gis av Brønnøysund registrene idet KOMAK NORGE er registrert i.

 

§9.  Årsmøte

·         Årsmøtet er KOMAKs øverste organ, og avholdes 1 gang i året.

·         Kunngjøring av årsmøtet skjer senest 1 måned før årsmøtet holdes.

·         Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig til alle registrerte medlemmer, og skal inneholde forslag til dagsorden.  Dette skal være medlemmene i hende 2 uker før årsmøtet.  Innkalling og dagsorden skal godkjennes av årsmøtet.

·         Samtlige frammøtte medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år har stemmerett ved årsmøtet.

·         Forslag, som medlemmene ønsker at årsmøtet skal behandle, være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

·         Styret legger fram årsberetning, revidert regnskap, forslag til budsjett og forslag til aktivitetsplan.  Årsberetning og regnskap skal godkjennes av årsmøtet.

·         Årsmøtet velger nytt styre og ny revisor årsmøtet.  Alle medlemmer er valgbare som har betalt sin medlemskontingent.

·         Årsmøtet har mandat til å revidere vedtektene.

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte

·         Dersom organisasjonens revisor eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

 

§11.  Oppløsning av organisasjonen KOMAK Norge

·         KOMAK Norge kan oppløses dersom minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer fatter dette vedtak minst 2 påfølgende ordinære årsmøter.

·         Ved organisasjonens eventuelle oppløsning skal alle KOMAK Norges aktiva overføres til KOMAK Sverige eller en annen organisasjon eller institusjon som virker innenfor ett eller flere innsatsområder hvor KOMAK har arbeidet.