پهيمانگاى مهڵبهندى مامۆستايانى ڕانيه

 

بهشى باخچهکان ڕاپۆرت

بابهت / پيادهکردنى پرۆژهى ههنگاو بهههنگاو

 18/4/2006

 

کاتژمێر 10 سهر لهبهيانى له هۆڵى خانهى کازێوهی منداڵانی ڕانيه کۆرسى ههنگاو به ههنگاو له لايهن (ئاينهر کۆشبيرک) بهرێوهبهرى ههنگاو بهههنگاو له ڕێکخراوى کۆمهک به هاوکاریی کۆميتهى زارۆکانی ئامریکایی که خاوهنى ههنگاو بهههنگاوه بهرێوه چوو بۆ ماوهى دوو ڕۆژ، ئهم کۆرسه بهرێوهچوو به هاوکارى وهرگێر و کاک کاروان له ڕێکخراوى کۆمهک .

دهستهى بهشداربوانى ئهم کۆرسه پێکهاتبوو لهم گروپانه وهک له خوارهوه ئاماژه بهناوهکانيان کراوه (مامۆستا و خوێندکارانى بهشى باخچهکان، مامۆستايانى باخچهى ساوايان، چهند مامۆستايهکى پرۆژهکانى کۆمهک)

ناوى سهرپهرشتى کارى ئهم کۆرسه:

     1-            کارمهند عهزيز على سهرۆک بهشى باخچهکان له پهيمانگا

     2-            خليل على عبدالله مامۆستاى بهشى باخچهکان له پهيمانگا

 

ناوى خوێندکارانى بهشداربووى ئهم کۆرسه له پهيمانگا

            1-            عبدالله ڕهسوڵ - مامۆستاى بهشی دهروونناسى

            2-            سهروهر کريم سعيد - مامۆستای دهروونناسى

            3-            ئازاد حسێن ڕهحيم - قوتابى

            4-            ئاڵا حهسهن محمد - قوتابى

            5-            بهيان محمود ڕهسوڵ - قوتابى

            6-            بێرى على مستهفا - قوتابى

            7-            بێگهرد محمد ڕهسوڵ - قوتابى

            8-            توبا محمد احمد - قوتابى

            9-            جهوههر محمد احمد - - قوتابى

        10-            حهمه محمد محمود - قوتابى

        11-            ژيان غفور عبدالله - قوتابى

        12-            ڕابعه ڕسول خدر - قوتابى

        13-            ڕوقيا ابراهيم کريم قوتابى

        14-            ڕێژنه ملا عمر - قوتابى

        15-            سهرگوڵ قادر وسو قادر - قوتابى

        16-            سروه احمد خدر على - قوتابى

        17-            سنوور حهمه اسماعيل - قوتابى

        18-            شعبان همزه تاهير - قوتابى

        19-            شيرين محمد محمدامين - قوتابى

        20-            صالح کريم شهريف - قوتابى

        21-            صبريه حسن خدر - قوتابى

        22-            عبدالرحمن احمد فقى قوتابى

        23-            عمر احمد قادر - قوتابى

        24-            کارزان عبدالله خدر - قوتابى

        25-            کاوه خدر حسين - قوتابى

        26-            کوێستان محمد محمود - قوتابى

        27-            محمد ابراهيم محمد - قوتابى

        28-            محمد صالح فقى ڕسوڵ - قوتابى

        29-            ههتاو سلێمان احمد - قوتابى

        30-            ههنار اسماعيل احمد - قوتابى

 

 ناوى مامۆستايانى باخچهى ساوايان :

 

       1-          نهوبههار فه‌یزوڵا ڕهشيد - مامۆستا له باخچهى ساوايانى نێرگز

       2-          نامۆ نزار عمر مامۆستا له باخچهى ساوايانى ڕانيه

       3-          بنار اسماعيل - مامۆستا له باخچهى ساوايانى ڕانيه

       4-          ئاشنا على قادر - مامۆستا له باخچهى ساوايانى شنه

       5-          تريفه ڕهفيق تۆفيق - مامۆستا له باخچهى ساوايانى شنه

       6-          ساکار فاچل - مامۆستا له باخچهى ساوايانى شنه

       7-          زارا احمد عزيز بهرێوه بهرى باخچهى ساوايانى ڕانيه

       8-          قهدريه حمد قادر - سهرپهرشتيارى پهروهردهيى

 

بهشداربوانى پرۆژهى دهڵاڵان و کهندهکهوه:

       9-          سابير تهها سليم - مامۆستا/ پڕۆژهی دهڵاڵان

   10-          خاليد مستهفا - له کۆمهک

   11-          وهستا صباح - له کۆمهک/ سلێمانى

   12-          منيره احمد - مامۆستا

 

پوختهى کۆرسهکه:

کۆرسهکه له ڕۆژى 18/4/2006 کاتژمێر 10 سهر لهبهيانى دهستى پێکرد تاوهک 4 دواى نيوهڕۆ بهردهوام بوو، له ڕۆژى يهکهمدا ئهم بابهتانه باسکران. سهرهتا به پێشاندانى ديکۆمێنتى ڕێکخراوى کۆميتهى زارۆکانی ئامریکاییهوه‌‌ ئهو وڵاتانهى که بهشداربوون دواتر پهيوهندى ڕێکخراوى کۆمهک چۆنيهتى کارکردن له سهر پرۆژهکه باسکرا. دواى ئهمه باس له چۆنيهتى ووتنهوهى پرۆژهى ههنگاو بهههنگاو کرا که سێَ بهشى دهگرته خۆ، وه له ڕۆژى دوايدا به شێوهى سيستهمى گروپ کارى ڕاهێنان و چالاکى له سهر بابهتهکان کرا.

 

له 20/4/2006 ئاينهر لهگهڵ برادهرانى کۆمهک سهردانى باخچهى ساوايانى ڕانيهى کرد وه بهشهکانيان بهسهر کردهوه باخچهکه پێکهاتووه له يهک بهرێوهبهر و15 کارمهند، ههروهها4 ژوورى گهوره، 328 منداڵ بۆ ماوهی دوو ساڵ له باخچهدا دهمێننهوه دهواميان 8.30 تا 11.30 دهقيقه، دهوامى دووهم له کاتژمێر 1 بۆ 3.30. باخچهکه شوێنى يارى و باخچهى ههيه. له لایهن کۆمهکهوه پێنج سيدى چيرۆکى «پیپیی گۆرهودرێژ» به ديارى درا به باخچهکه.

 

له 19/4/2006 کاک کاروان و بهناز و سيد خاليد سهردانى بهرێوهبهرى پهروهردهى ڕانيهيان کرد وه باسى کهم و کورى پرۆژهى دهڵاڵان کراو، بهڵێنيان دا له ساڵى داهاتوو (4) مامۆستا بۆ پرۆژهکه دابين بکات به خواستى کۆمهک. وه ههروهها پهروهردهى ڕانيه دوو خوێندنگا ديارى بکات بۆ پرۆژهى نوىَ، وه بۆ خۆيان سهرپهرشتى بکهن و کۆمهک هاوکاريان بکات.

 

 

کۆمهکی ڕانیه‌‌

25/4/2006