ڕاپۆرت لهسهر کار و چالاکيهکانى کۆمهک / ڕانیه‌ - نه‌ورۆزی 2006

بهڕێزان ههروهک ئاگادارن له ساڵى 2004 ههنگاومان نا به پيادهکردنى پڕۆژهيهکى نوێى فێرکارى سکاندیناڤی له کوردستان يهک لهو پڕۆژانه خوێندنگهى دهڵاڵان بوو له ڕانيه بۆ پۆلى يهکهم و دووهم له ئهنجامى ئهزموونى ساڵێکدا به شێوهيهکى سهرهتايى ههندێک گۆڕانکارى کرا به خاڵ لاواز و بههێزهکانيهوه ئهزموونێک کهوته بهردهست و سودێکى زۆرى بۆ ئايندهى کار ههيه بۆ بهخۆماڵى کردنى ئه شێوازه له بوارى فێرکارى چونکه ئاشنا بوونى فێرکار و فێرخواز به سيستهمێکى پێشکهوتو کاريگهرى باشى له سهر پێشکهوتنى بوارى پهروهردهيى ههيه چونکه ئهو سيستهمه کۆنهى ئيستا له کوردستان پيلده دهکرێت هى سهردهمى ديکتاتۆريهتهو له گهڵ ئێستاى کۆمهڵگاى کورديدا ناگونجێت بۆيه ههوڵدان بۆ گۆڕانکارى و ديموکراتاندنی ئهو بواره گرنگى زۆرى ههيه .

ئهو کارانى له خوێندنگاى دهڵاڵان ئهنجام دراون له ساڵى خوێندنى 2005

                 1-            دابينکردنى کورسى و مێز بۆ سهرجهم پۆلهکان که ساڵى پار تهنها 3 پۆل بۆى دابين کرا بوو.ئێستا ههر شهش پۆل ئامادهکراوه .

                 2-            تهپهدۆرکردنى ههر شهش پۆلهکهو ههروهها ئيدارهى خوێندنگهش . پۆلى يهکهم و دووهم لهسهر ئهرکى دايکى خوێندکارێک به ناوى يار محمد ئهنجامدراوه وهک هاوکاريهک بۆ پڕۆژهکه , پۆلهکانى تر لهسهر بودجهى کۆمهک بووه.

                 3-            لهلايهن بهرپرسانى ناوچهکهوه تهلهفيزيۆنێک و ڤيديۆ سيديهک وهک ديارى پێشکهش به خوێندنگاکه کرا.

                 4-            له بهروارى 8/9/2005 لهسهرداواى ليژنى پهروهردهيى پهرلهمانى کوردستان ڕاپۆرتێک لهسهر کۆمهک و پرۆژهکانى نێردراوه .

                 5-            کردنهوهى خولێکى بههێزکردن بۆ مامۆستاکان له بوارى بهکارهێنانى کۆمپيوتهر به سهرپهرشتى م. ابراهيم .

                 6-            کردنهوهى حانوت له قوتابخانهکهدا بهسهرپهرشتى کردن و بهڕێوهبردنى قوتابيان خۆيان .

                 7-            له مانگى 11/2005 سهردانى مامۆستايانى کهندهکهوه کرا به مهبهستى دانانى بهرنامهيهک بۆ بهشدارى کردن لهو کرسانهى بهڕێوهبهرايهتى پهروهردهى سلێمانى ئامادهى کردبوو بۆ ئهو مامۆستايانه که ئهم ساڵ وهزارهتى پهروهرده پڕۆژهى تێدا ئهنجام دهدات مامۆستا سابير بهشدارى کرد له سيمينارێک له سهر شێوازى خۆى له پيادهکردنى سيستهمى نوىَ بۆ مامۆستايانى ئهو پڕۆژانه .

                 8-            ئهنجامدانى دوو کۆبوونهوه لهگهڵ سهرجهم مامۆستايان له مانگى 10/12 له سهر ئهو کێشانهى که له قوتابخانهکهدا دێنه پێش وه به ڕاشکاوى ڕهخنهى ئهو کارانه کرا که پهيوهندى به توندو تيژيهوه ههبوو.

                 9-            دروستکردنى ليژنه بۆ پهيوهنديهکانى قوتابخانهو ژينگهو پاک و خاوێنى و دارايى که ههريهکهو مامۆستايهک سهرپهرشتى دهکات.

             10-            له بهروارى 5/12/2005 به نامهيهکى ڕهسمى لهلايهن ليژنهى پهروهردهى پهرلهمانى کوردستانهوه دهستخۆشى له مامۆستايان و ڕيکخراوى کۆمهک کراوه .

             11-            7/12/2005 سهردانى خوێندکارانى پهيمانگاى هونهرى ڕانيه بۆ پۆلى يهکهم و دووهم ووتنى چهند سرودو گۆرانيهک .

             12-            گهشتى قوتابيانى پۆلى يهکهم و دووهم له مانگى 11 دا بۆ نهخۆشخانهى ڕاپهڕين به سهرپهرشتى مامۆستا سابير و مامۆستا زريان بهسهرکردنهوهى بهشهکانى نهخۆشخانهو دکتۆرو کارمهندهکان .

             13-            له 3/1/2006 ئاههنگێکى خنجيلانه بهبۆنهى سهرى ساڵى نوێوه ئامادهکرا. دۆستانی کۆمهکی سوێد میوانمان بوون. هونهرمهندان تارا ڕهسووڵ و حوسێنى شهريفى ئاماده بوون و چهندين گۆرانى خۆشيان بۆ منداڵان بهو بۆنهوه پێشکهش کرد.

             14-            له 16/1/2006 لهسهر داواى ئهنجومهنى پارێزاى سلێمانى له ڕانيه د. ڕێزان و مامۆستا ئاشتى بانگهێشت کراين بۆ کۆبوونهوهى ئهنجومهنى پارێزگا ماوهى يهک کاتژمێر کاتمان پێدرا لهسهر کۆمهک و پڕۆژهکانى قسهمان کرد و باسى کهم و کوريهکانى پهروهرده کراو ئهو کارانهى که پێويسته حکومهت بيکات گفتوگۆى چڕى لهسهر کرا , ئهو باسه له لايهن سهيد خاليدهوه پێشکهش کرا مامۆستا سابيريش باسى ئهزموونى خۆى کرد له پڕۆژهکهداو باسى ئهو کێشانهى کرد که له بوارى پهروهردهدا دێنه ڕيگاى مامۆستاو سيستهمى نوىَ. ئهنجومهنى پارێزگا زۆر لايان باش بوو لاى خۆشيانهوه ڕاپۆرتيان لهسهر کهم و کوڕيهکانى پهروهرده بهرز کردبۆوهو ئاماژهيان بهو سيستهمه کردووه که کۆمهک له پڕۆژهکاندا پيادهى دهکات

             15-            له 16/1/2006 دوابهدواى بڵاوبوونهوهى ئهنفلهنزاى باڵنده له ناوچهکه که له گوندى دهڵاڵانهوه زۆر تزيکه باوکى يهکێک له قوتابيهکانى پۆلى يهکهم به ناوى حمه سور بههۆى ئهو نهخۆشيه گيانى لهدهست دا له ڕێگاى خۆمانهوه ههوڵدراوه هاوکارى خهڵکى ناوچهکه بکرێت به هاوکارى بهڕز د. ڕێزان و باسکردنى ئهو نهخۆشيهو چۆنيهتى خۆپاراستن و ڕێنمايى پێويست باسکرا لهگهڵ ژنان و پياوانى گوندى دهڵاڵان وسهرکهپکان که بووه هۆى ڕهواندنهوهى ئهو دڵهڕاوکێ و نائاراميهى هاتبووه ئاراوه.

 

خالید مستهفا

نهورۆزی 2006

کۆمهک / ڕانیه / کوردستان