ڕاپۆرتی كۆمهكی كهركووك / ساڵی 2006

 

مانگی ئاپریلی 2006

       ئاڵا عهلی بهرپرسی پاڵمه سهنتهر ی سوێدی سهردانی کۆمهکی کهرکووک دهکات 

       فێرگهی سهرهتایی بڵێسه ی شاری کهرکووک تازه له عهرهبییهوه هاتۆته سهر خوێندنی کورد. کۆمهک، بههاری 2006، خولی زمان و مافی بۆ خوێندکارانی بڵێسه کردۆتهوه.

       ناوچهی پهنجاعهلی له شاری كهركووك مهڵبهندی ئاوارهكانه. بارودۆخی ژیانی ئهم خهڵكه له ههموو ڕوویهكهوه ئهندازهبهدهر بهده. كۆمهك لهم ناوچهیهدا پرۆژهی گهشبین ی ههیه. جگه له كاروباری ڕۆژانهی پرۆژهكه كه تایبهته به بڵاوكردنهوهی سهوادداری له نێو ژنانی بێسهواددا، له ژێر چادردا خولی تایبهت بۆ منداڵانی فێرگهی سهرهتایی زهردهشت كردۆتهوه‌‌.

       Hozan_200603_1.JPGدابهشینی كتێبی پهنجاودوو پرسیاری فهلسهفهی بهسهر خوێندكارانی فێرگهی گردی نهورۆز له كهركووك - بههاری  2006

       خولی بههاری 2006 له فێرگهی دواناوهندیی ههورامان له شاری كهركووك سهركهتووانه كۆتا بوو.

       فێرگهی دواناوهندیی ههورامان له شاری كهركووك ههوڵی جیددی بۆ پێشخستنی خوێندكارانی خۆی دهدات. كۆمهك لهم فێرگهیهدا خولی داتاكاری، زمانی ئینگلیزی و مافناسی دهبات بهڕێوه.
 

مانگی مارسی 2006

       بههاری 2006 كۆمهك له فێرگهی دواناوهندیی هۆزان و فێرگهی دواناوهندیی یازدهی ئادار له شاری كهركووك چوار خولی داتاكاری كردهوه.

       دابهشینی كتێبی پهنجاودوو پرسیاری فهلسهفهی بهسهر خوێندكارانی پۆلی چوارهم و پێنجهمی چهند فێرگهیهكی كهركووك - بهرهو نهورۆزی  2006

       كۆمهك له فێرگهی دواناوهندیی كوێستان، به مهبهستی سهرخستنی ئاستی فێركاری، خولی تایبهت بۆ خوێندكاران دهكاتهوه‌‌

       فێرگهی دواناوهندیی ههورامان شانۆگهرییهكی هونهركارانهی به زمانی ئینگلیزی پێشكهش كرد.

ZerdeshSchool_200602_4.JPG

مانگی فێبریواری 2006

        سێ خولی داتاکاری له بنکهی خاسه.

         دوو خولی داتاکاری و دوو خولی زمانی ئینگلیزی له فێرگهی دواناوهندیی کوێستانی کچان.

         خولی زمانی ئینگلیزی / پلهی سهرهتایی له بنکهی گهشبین.

         خولهکانی سهوادداری و ههروهها دروومانی بنکهی گهشبین بۆ خانمانی ئاواره بهردهوامه.

 

مانگی ژانیوهری 2006

         پیاده کردنی پرۆژهی دێمۆکراتیی نێو فێرگه - به هاوکاریی کۆمهکی سوێد.

         دوو خولی داتاکاری (کۆمپیوتهر و بهرنامهی وۆرد) له بنکهی خاسه.

         خولی کارگێڕی و دێمۆکراسی بۆ پۆلێک له فهرمانبهرانی شاری کهرکووک به هاوکاریی سازمانی CDA ی نهرویژی.

         خولهکانی سهوادداری بنکهی گهشبین بۆ خانمانی ئاواره بهردهوامه.

 

...