کارنامه‌ی فێرگهی که‌رکووک ی کۆمهک

 

1.     وێنا

فێرگهی کۆمهک بۆ ڕاهێزانی جهوانی کهرکووکه. به تایبهتی بۆ ئهو جهوانهیه که لهبهر ههر هۆیهک بێت له خوێندن دابڕاوه و پهراوێز کهوتووه. لهم خوێندنهدا جهوانان فێری هونهری وهها دهبن سبهیڕۆژ ئاسانتر جێی خۆیان له خوێندنی بهرزتر و بازاڕی کاردا بدۆزنهوه. مهبهست ئهوهیه جهوانان به گیانێکی پڕ هیواوه کار بۆ پێشهڕۆژی خۆیان بکهن. بیر له ژیانی ئێستهیان بکهنهوه و چالاکانه ههنگاوی ڕووهو داهاتوو ههڵنێن. بهشی تیۆری ئهم خوێندنه دهربارهی بههاگهلی دێمۆکراسی، مافی مرۆڤ، مافی میللی و هتد بۆ فرهواندنی گۆشهنیگای فێرخوازانه، بۆ ئاواڵه کردنی دهروازهیهکه ڕووهو کهژێکی سازگارتری ههڵ کردن و هاوژینی.

 

2.     ئامانج

ئامانجی فێرگهی کۆمهک دوو بهشه:

 

3.     ستراتیژی پیاده کردن

کۆمهک پێی وایه ئهمڕۆ له کهرکووک ههم زهمینه لهباره بۆ بهڕێوه بردنی پرۆژهیهکی وهها ههم پێداویستییهکی گهورهیه. ڕێکخراوی ForumSyd ی سوێدی (که دۆنهری ئهم پرۆژهیهی کۆمهکه) له ڕێنامهی خۆیدا دهربارهی پرۆژهی گهشه کردن چهند پێوهرێک لهم بوارده دهخاته ڕوو:

4.     دهربارهی ئهم خوێندنه

له ماوهی 40 ههفتهدا، ههفتهی پێنج ڕۆژ، ڕۆژی پێنج سهعات نێزیکهی ههزار سهعات وانه دهگوترێتهوه. بهگشتی بیست ههفتهی دهستپێک جهخت لهسهر زمانی کوردی، ئینگلیزی و داتاکاری دهکرێت. بیست ههفتهی کۆتا جڤاتناسی و ڕاگهیاندن مهودایان بهرینتره. ههڵبهت ئهم سهردێڕانه گشتین و وردهبابهتی دیکهی گرنگ دهگرنه خۆ. لهوهش بترازێت دابهشینی تیۆری و پراکتیکی وانهکان لهگهڵ مامۆستای ههر بابهتێکدا بڕیاری دهدرێت و بڕیاریش وههایه بهشی پراکتیک تهواو بهرفرهوانه و سهرجهم بابهتهکان دهگرێتهوه.

 

 

                     خشتهی وانهکان

 

ههفتهی 1 10

سهعات

تێبینی

کۆی بابهت

کۆی گشتی

زمانی کوردی

40

 

40

40

زمانی ئینگلیزی

60

 

60

100

داتاکاری

50

Windows & MicrosoftOffice, Intranet & Internet

50

150

جڤاتناسی

50

جڤاتناسی / دهروونناسی / ژینگهپارێزی

50

200

ڕاگهیاندن

50

مێدیاناسی، ئاکاری مێدیا

50

250

 

 

ههفتهی 11 20

سهعات

تێبینی

کۆی بابهت

کۆی گشتی

زمانی کوردی

40

 

80

300

زمانی ئینگلیزی

60

 

120

350

داتاکاری

50

Multimedia: Photoshop, SoundfForge, Cubase

100

400

جڤاتناسی

50

فهلسهفه، مافی مرۆڤ، مافی میللی، یهکسانی زایهند

100

450

ڕاگهیاندن

50

تهکنیکی دهنگ، مۆنتاژ، نووچه، دۆزکاری

100

500

 

 

ههفتهی 21  - 30

سهعات

تێبینی

کۆی بابهت

کۆی گشتی

زمانی کوردی

10

 

90

510

زمانی ئینگلیزی

10

 

130

520

داتاکاری

10

Adobe Premiere  و پرۆژه

110

530

کارگێڕی و ئابووری

20

بنهما و تیۆری

20

550

جڤاتناسی

100

سیاسهتی نێودهوڵهتی، UN / EU و هاوژینی و ژینگهپارێزی

200

650

ڕاگهیاندن

100

ههڵکۆڵین، دیمانه، دانوستاندن

200

750

 

 

ههفتهی 31 40

سهعات

تێبینی

کۆی بابهت

کۆی گشتی

زمانی کوردی

10

 

100

760

زمانی ئینگلیزی

10

 

140

770

داتاکاری

10

پرۆژه

120

780

کارگێڕی و ئابووری

20

پراکتیک

40

800

جڤاتناسی

100

فهلسهفه، ماف، دهستوور و قانوون

300

900

ڕاگهیاندن

100

هونهری گێڕانهوه، ڕێپۆرتاژ، ڕێدارکسیۆن

300

1000

 


 

         ڕوانگهی زایهند - جێوڕێی خانمان لهم ناوچهیهدا دۆزێکه پێویستی به وردبوونهوه و کاره. فێرگهی کۆمهک له ڕوانگهیهکی یهکسانی زایهندهوه کار دهکات. له ههڵبژاردنی ههم مامۆستا و ههم فێرخوازاندا یهکسانی خانمان ڕهچاو دهگیرێت. جگه لهوهش ناوهڕۆکی خوێندنهکه و شێوازی وانهگوتنهوهش بهرتینی ئهم باسهیه. ههر بۆ نموونه لایهنی ههمهجۆری دۆزی ژنان له وانهکانی جڤاتناسی و ڕاگهیاندندا سهنگی تایبهتیان دهبێت.

         سهرچاوهی وانهکان - ههڵبژاردنی سهرچاوهی وانهکان لهگهڵ مامۆستای ههر وانهیهک دهخرێته بهرباس و بڕیاری دهدرێت. له میانهی خوێندنهکهشدا بهپێی ههلومهرجی خوێندن و پێداویستی دهستکاری دهکرێت.

 

5.     تۆڕی هاوکاری و هاوئاههنگی

به مهبهسهتی پتهو کردنی بنهماکانی ئهم خوێندنه پهیوهندی


 ...